Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

“Shandong Minolta Fitness Equipment Co., Ltd.” Hytaýyň Şandong welaýatynyň Ningjin etrabynda ýerleşýär we ajaýyp görnüşlerden we amatly ulaglardan lezzet alýar.Sport zallary üçin täjirçilik sport enjamlary bilen üpjün ediji hökmünde, gözleg we sport, sport enjamlaryny öndürmek, satmak we satuwdan soňky hyzmat etmekde ýöriteleşdi.Ningjiniň ösen enjamlar pudagy we önümçilik ukyby boýunça giňişleýin tejribe esasynda Minolta, Strength Series MND-AN, MND-FM, MND-FH, MND-FS, MND-FB, MND-E Crossfit ýaly sanly täjirçilik sport enjamlaryny döretdi. , MND-F, MND-FF, MND-G, MND-H, we Cardio Series MND-D Exercie welosipedleri we MND-X500, X600, X700 pyýada ýörelgesi. 

hakda

MND FITNESS fitnes enjamlaryny dizaýn etmekde, öndürmekde, üpjün etmekde we hyzmat etmekde ýöriteleşen ygtybarly kompaniýa.Biziň bilimimiz we tejribämiz, fitnes enjamlary pudagynda on ýyl dowam eden yzygiderli ösüşe we gowulaşmaga esaslanýar.Sport zaly enjamlaryny öndüriji hökmünde, önümçilik ussahanasy, hil gözegçilik barlaghanasy we sergi zaly ýaly 120 müň inedördül metr meýdany tutýan uly zawod gurduk.

Häzirki wagtda täjirçilik fitnesine ýa-da öý maşklaryna bolan islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin kardio enjamlaryny we güýç enjamlaryny goşmak bilen 300-den gowrak maşk enjamlaryny hödürläp bileris.

MND FITNESS-iň sport enjamlary şu wagta çenli Europeewropanyň, Afrikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Günorta Amerikanyň we Günorta-Gündogar Aziýanyň 100-den gowrak ýurduna we sebitine eksport edildi.

BIZIAM TEAM

BIZIAM TEAM
MND FITNESS Maşgala suraty
BIZIAM TEAM1
MND FITNESS Syýahat
BIZIAM TEAM2
MND FITNESS Syýahat 2

MND Zawody

@ MND FITNESS, önümçilik zawodymyz çig maldan taýýar önümlere çenli fitnes enjamlaryny öndürmek we berk hil gözegçiligini ýerine ýetirmek üçin doly önümçilik liniýalary we synag enjamlary bilen doly enjamlaşdyrylan.Önümçilik ukybymyzy görkezmek üçin aşakdaky bölümden görşüňiz ýaly käbir önümçilik amallarymyzy görkezmäge şat.

Zawod

Çig mal ammary: ammarymyzda saklanýan çig malyň (poladyň) uly sanawy bar, bu köpçülikleýin önümleriň müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Önümçilikden we kesiş işlerimizde lazer kesiji we oýma maşynlaryny ulanmak, nepis nagyşlar bilen üpjün etmek bilen ýokary kesiş takyklygyny üpjün edýär.

Zawod2
Zawod3

Lazer kesmekden başga-da, CNC gyrkyjy maşynlar, CNC turba egiriji maşynlar, CNC tornalar we freze maşynlary we ş.m. ygtybarly fitnes önümleriniň ep-esli bölegini eltmek üçin zerurdyr.

5000 metr inedördül meýdany bilen kebşirleýiş ussahanamyz köpçülikleýin önümçiligiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin bir wagtda işläp bilýän birnäçe kebşirleýiş ýerlerinden durýar.

Zawod4
Zawod5

Stockarym taýýar önümlerimiziň köp mukdary, uly partiýalary wagtynda eltip bermek üçin elýeterlidir.

Gurnama ussahanasy: köp sanly fitnes enjamlarymyz bu ussahanada ýygnandy.

Zawod6

Sergi zalymyz 3000 metr meýdany tutýar2, bu ýerde müşderiler dürli fitnes önümlerimize ýakyndan göz aýlap bilerler.

Zawod7
Zawod8

BIZI C KERTIFIKATY

Hytaýda 12 ýyllyk sport enjamlary zawody hökmünde,
MND Fitness ähli zatlar CE & ISO bilen tassyklanýar we BUREAU VERITAS tarapyndan zawod barlagyndan geçdi

  • şahadatnamasy
  • şahadatnama1
  • şahadatnama2
  • şahadatnama3
  • şahadatnama6
  • şahadatnama7
  • şahadatnama4
  • şahadatnama5