Zawodyň kwalifikasiýasy

Innowasiýa kärhanany ösdürmek üçin esasy hereketlendiriji güýç bolup durýar.“Shandong Minolta Fitness Equipment Co., Ltd.” “geljegi indi gelsin” standarty bilen senagat gurluşyny yzygiderli sazlady, garaşsyz we üznüksiz innowasiýa ösüş ýoluny aldy, şeýle hem uly höwes bilen tehnologiýa mümkinçiliklerini kämilleşdirdi.

Zawodyň kwalifikasiýasy (2)
Zawodyň kwalifikasiýasy (5)
Zawodyň kwalifikasiýasy (1)

Häzirki wagtda “Minolta Fitness” bu ugurda güýçli tehnologiki täzeliklere we ýokary derejeli tehnologiki ösüş mümkinçiliklerine eýedir.Şandong Ylym we Tehnologiýa Bölümi, ýokary derejeli we uzak möhletli kärhanadygyna we ykdysady taýdan oňat peýdalarynyň bardygyny görkezýän Minolta Fitness innowasiýa habardarlygyny, bazary ösdürmek mümkinçiliklerini we dolandyryş derejesini ýokary derejede ykrar etdi.2019-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Şandong Minolta Fitness Equipment Co., Ltd. ýokary tehnologiýaly kärhanalar hökmünde berildi we şahadatnama şol bir wagtda berildi.

Zawodyň kwalifikasiýasy (3)
Zawodyň kwalifikasiýasy (1)

Kompaniýanyň "Diňe ýürekden täzelik edip bileris, bäsleşip bileris" düşünjesi bilen, Minolta Fitness özüni kämilleşdirmegini dowam etdirdi we ulanyjylaryň köpüsi üçin satuwdan we tehniki hyzmatdan has gowy hyzmatlary hödürlemegi başardy.Fitnes enjamlary pudagynda öňdebaryjy bolmaga we ulanyjylaryň köpüsi bilen ösüş gazanmaga çalyşyň.

2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde Şandong Minolta Fitness Equipment Co., Ltd. Çingdao Mawy Deňiz Deňiz Söwda Merkezinde üstünlikli hasaba alyndy.

Qingdao Mawy deňiz paýdarlar söwda merkeziniň ýolbaşçysy, Gao müdiri we Ningjin etrap maliýe bölüminiň müdiri Li we Sanaw dabarasyna “Minolta Fitness Equipment” -yň başlygy jenap Lin ongongfa geldi.“Shandong Minolta Fitness Equipment Co., Ltd.” maýa bazaryna ilkinji ädim ätdi.Kompaniýanyň maksady, 3-5 ýylyň içinde Täze Üçünji Geňeşiň sanawyna ýetmekdi.

Zawodyň kwalifikasiýasy (2)
Zawodyň kwalifikasiýasy (4)