Kärhananyň taryhy

 • 2010-njy ýyl
  2010-njy ýyl

  Ykdysadyýetiň çalt ösmegi bilen hytaý halkynyň bedenterbiýe islegi baradaky pikir has möhüm bolýar.“Minolta Fitness” -iň ýokary derejeli ýolbaşçylary ýurduň beden taýdan sagdynlygynyň möhümdigini çuňňur ykrar etdiler, ýöne adamlar ýokary bahany görüp yza çekilýär we pes hilli önümleri saýlamaga ýüz tutýarlar.Şeýlelik bilen Minolta Fitness jemgyýeti yzyna gaýtarmak üçin bäsdeşlik bahasyny üpjün etmek üçin döredildi.

 • 2011-nji ýyl
  2011-nji ýyl

  Döredilen ilkinji günlerinde, kompaniýa ilki bilen müşderi bilen hil we bitewilik hyzmatlaryna ünsi jemläp, üznüksiz innowasiýa düşünjesine eýerip, satuwdan we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny kämilleşdirmegi dowam etdirdi.Kompaniýa tehnologiýa we önümçilik zehinlerini hödürledi, häzirki zaman önümçilik ugurlaryny döredýär, önümiň hilini has-da ýokarlandyrdy we Minolta markasy astynda kardio seriýalary, F seriýalary, R seriýalary we sport zaly üçin beýleki söwda enjamlary ýaly birnäçe önüm döretdi.

 • 2015-nji ýyl
  2015-nji ýyl

  “Minolta Fitness” -iň peýdalarynyň ep-esli gowulaşmagy bilen, kärhana 2015-nji ýylda zawodyň göwrümini giňeltdi we zawodyň meýdany uly göwrümli önümçilik ussahanalaryny, enjamlar sergi zallaryny we hil synag barlaghanalaryny goşmak bilen 30,000 inedördül metre çenli ýokarlandy.Müşderiler üçin birinji derejeli hilli önümleri bermäge çalyşyň.2015-nji ýylda kompaniýa FF seriýasy, AN seriýasy, PL seriýasy, G seriýasy we kardio seriýasy ýaly doly önüm ulgamyny yzygiderli işe girizdi.Kompaniýa elmydama müşderileriň meselesi barada pikir etmek, önümçilik tehnologiýasyny yzygiderli gowulandyrmak, hil ülňülerini berk kesgitlemek we müşderilere has gymmatly önümler we hyzmatlar bermek üçin hemişe dur.

 • 2016-njy ýyl
  2016-njy ýyl

  Kompaniýa ýokary derejeli Strength önümleri FH seriýasyny özbaşdak ösdürmek üçin köp işçi güýji we material goýdy.Bu seriýa stil taýdan täze, işleýşi doly we hil taýdan ygtybarly.Köp önümçilige başlamak üçin resmi gözden geçirildi.Şol ýylda kompaniýanyň önümleri ISO9001 dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, CE şahadatnamasy we ş.m.Kompaniýa ýuwaş-ýuwaşdan daşary ýurt biznesini giňeldip başlady.Minolta fitnesi içerki we daşary ýurt bazarlary tarapyndan giňden tanaldy.

 • 2017-nji ýyl
  2017-nji ýyl

  Kompaniýanyň umumy gerimi kem-kemden ýokarlandy, ösen önümçilik tehnikasy, ajaýyp gözleg we dolandyryş zehinleri, ýokary hilli işgär toparlary, ajaýyp önümçilik tehnologiýasy we satuwdan soňky hyzmat ulgamy.Amallary standartlaşdyrmagy, netijeli guramaçylygy, ylmy mehanizmi we adamkärçiligi durmuşa geçiriň, bu uly zynjyrly sport zallary, agentler, söwda, myhmanhanalar, kärhanalar we içerki we daşary ýurt zynjyrlaryndaky köp sanly müşderiniň isleglerine doly laýyk geldi. .

 • 2020-nji ýyl
  2020-nji ýyl

  “Minolta Fitness” 120,000 inedördül metr önümçilik bazasyny satyn aldy, halkara birinji derejeli önümçilik liniýalaryny döretdi, doly awtomatiki gaýtadan işleýiş merkezlerini, lazer kesmek, awtomatiki egilmek, robot kebşirlemek, awtomatiki pürkmek, önümiň durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyrdy.Şol bir wagtyň özünde önümçilik döwri gysgaldyldy, bazaryň güýçli bäsdeşlik ukyby goýuldy we önümiň bahasy iki esse ýokarlandy.Şol bir wagtyň özünde, milli ýokary tehnologiýaly kärhana diýen ada eýe bolduk we kompaniýa ýokary hilli bökdi.

 • 2021-nji ýyl
  2021-nji ýyl

  Kompaniýa, onlaýn dolandyryş, gurnama düzedişleri we hil gözegçiligi ýaly daşary ýurtlardan köp sanly öňdebaryjy synag enjamlaryny satyn aldy, bu hil dolandyryş ulgamyny has-da berkitdi we täze önümleriň gözlegini güýçlendirdi.2021-nji ýylyň aprelinde Shandong Minolta Fitness Equipment Corporation Ltd resmi taýdan üýtgedildi we maýa bazaryna ilkinji ädim ätdi.