MND-CC10 Söwda magnit garşylygy sport zaly üçin dogry maşk tigir

Aýratynlyk tablisasy:

Maşynyň ululygy: 123X68X75cm Gaplamagyň ululygy: 143 * 62 * 77cm /0.68cbm Dispaly: Tizlik / Wagt / Disk.

Spesifikasiýa Giriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

图层 20

LED klawiatura basyň

图层 21

Amatly pedal dizaýny

图层 22

PU deri materialy

图层 24

Çüýşe eýesi

Önüm aýratynlyklary

Ösüşinden bäri maşk tigirleri has giňden ýaýrady we sport zallary üçin hökmany fitnes enjamlaryna öwrüldi.Şeýle hem, öý fitnesini ulanmakda ikinji orunda durýan fitnes enjamlarydyr.Köp adam maşk etmek üçin welosipedleri ulanýarlar.Heartürek kesellerini ýeňip geçmek üçin iň oňat guraldyr.Adaty bir welosiped maşklary welosipedçiniň ýürek işini giňeldip, gan aýlanyşyny çaltlaşdyryp, beýnine ýeterlik kislorod üpjünçiligini üpjün edip we beýnini has işjeň ýagdaýda saklap biler.Tigir sürmek maşklary ýokary gan basyşynyň, semizligiň we arteriýalaryň gatamagynyň öňüni alyp biler.we süňkleri güýçli, käwagt neşe serişdelerinden has täsirli edýär.

MND täjirçilik maşk welosiped seriýasy, maşk wagtynda intensiwligini (güýjüni) sazlap bilýän we fitnes täsirine eýe bolup bilýän dik maşk tigirlerine bölünýär, şonuň üçin adamlar oňa maşk welosipedi diýýärler.Maşk tigirleri açyk sport görnüşlerini simulasiýa edýän adaty aerobiki fitnes enjamlarydyr (anaerob fitnes enjamlaryna garanyňda), şeýle hem ýürek-damar okuw enjamlary hökmünde hem bellidir.Bedeniň bedenini gowulaşdyryp biler.Elbetde, ýag sarp etmek hem bar we uzak wagtlap ýag sarp etmek horlanmaga täsir eder.Maşk welosipediniň garşylygy sazlamak usuly nukdaýnazaryndan, bazardaky häzirki maşk tigirleri meşhur magnit bilen dolandyrylýan maşk tigirlerini öz içine alýar (polwianyň gurluşyna görä içki we daşarky magnit dolandyryşyna bölünýär).Akylly we ekologiýa taýdan arassa öz-özüni öndürýän maşk tigir.

Söwda bilen meşgullanýan welosiped bilen maşk etmek, adaty welosiped sürmek ýüregiňiziň işini giňeldip biler.Otherwiseogsam, gan damarlary has inçe we inçe bolar, ýürek gitdigiçe peseler we garrylykda siz getirýän kynçylyklary başdan geçirersiňiz, soň bolsa tigir sürmegiň näderejede ajaýypdygyny görersiňiz.Tigir sürmek köp kislorod talap edýän maşkdyr we tigir sürmek, ýokary gan basyşynyň öňüni alyp biler, käwagt dermanlardan has täsirli.Şeýle hem semizligiň, arteriýalaryň gatamagynyň öňüni alýar we süňkleri güýçlendirýär.Tigir sürmek, saglygyňyzy goramak üçin neşe serişdelerinden peýdalanmakdan halas edýär we zyýany ýok.

MND FITNESS-iň marka medeniýeti sagdyn, işjeň we paýlaşýan durmuş ýörelgesini goldaýar we "howpsuz we sagdyn" täjirçilik fitnes enjamlaryny ösdürmäge çalyşýar.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-X800 MND-X800
Ady Serfing enjamy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2097 * 1135 * 1447MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X300A MND-X300A
Ady Ark tälimçisi
N.Weight 150KG
Kosmos meýdany 1900 * 980 * 1650MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X600B MND-X600B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500B MND-X500B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X700 MND-X700
Ady 2 IN 1 Çekiş pyýada zolagy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2070 * 950 * 1720MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X600A MND-X600A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500A MND-X500A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X500D MND-X500D
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500A MND-Y500A
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500B MND-Y500B
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: