MND-C15 Fitnes kuwwaty öwrediji maşyn Hytaý täjirçilik maksatly ýapyk sport zalyna çykmak;

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-C15

Merdiwana çykmak

397

6233 * 3055 * 2692

N / A

Plastik film

Spesifikasiýa Giriş:

c03-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-C13-1

Maşyn bölekleri
belentdir
Hil

MND-C13-2

2 bölekli ýaýy sökmek aňsat we zerur bolanda islendik wagt çalşyp bolýar.

MND-C13-3

Dürli reňkler duşup biler
dürli talaplar
Müşderiler.

MND-C13-4

Umumy çarçuwa 3mm kabul edýär
galyň polat turba
berk we durnuklydyr.

Önüm aýratynlyklary

1. MND-C15 Dyrmaşmak basgançagy: Bu giňişleýin fitnes enjamy s eňňit çalyşýan we demirçi maşyn bilen. Demirçileriň hemmesi tötänleýin şikeslerden gaça durmaga kömek edip biljek howpsuzlyk goly bilen.

2. Türgenleşdirijileriň dürli okuw zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin şah tutawajyny, bökmek platformasyny we beýleki esbaplary öz içine alýar.

3. Köp adamlar şol bir wagtyň özünde ulanyp bilerler.

4. Ulanyjy dürli fitnes hereketlerine garamazdan bedeniň köp myşsalaryny maşk edip biler.

5. Mysal üçin: Öňe hereket etmek ýokarky agzalaryň güýjüni ýokarlandyryp biler, dürli eňňit dizaýny herekete garşylygy ýokarlandyryp, sport täsirini güýçlendirip biler.

6. veryerdäki 8 ýer bilen birleşýändigi sebäpli gaty durnuk, bu ulanyjylaryň howpsuzlygyny üpjün edip biler.

7. MND-C15 çarçuwasy Q235 polatdan ýasalýar square Onuň inedördül turbanyň ululygy 50 * 80 * T3mm.

8. Çarçuwany kislota duzlamak we fosfat bilen bejermek, şeýle hem üç gatly elektrostatiki boýag prosesi bilen enjamlaşdyrylan, önümiň daşky görnüşiniň owadandygyny we boýagyň gaçmagyny aňsatlaşdyrmazlygyny üpjün edip biler.

9. MND-C15 bogun, poslama garşy durnukly täjir poslamaýan polat nurbatlar bilen enjamlaşdyrylandyr, önümiň uzak möhletli durnuklylygyny üpjün edip biler.

10. Önümiň uzynlygy we beýikligi müşderiniň sport zalynyň meýdanyna görä düzülip bilner, çeýe önümçiligimiz bar.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-C03 MND-C03
Ady TRX rackyny üýtgetmek
N.Weight 113 kg
Kosmos meýdany 2600 * 2110 * 2788MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C05 MND-C05
Ady TRX rackyny üýtgetmek
N.Weight 229 kg
Kosmos meýdany 5200 * 4038 * 2369MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C07 MND-C05
Ady Mugt okuw rack
N.Weight 389 kg
Kosmos meýdany 5500 * 2481 * 2853MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
>Model MND-C09 MND-C05
Ady Oturgyç press rack
N.Weight 358 kg
Kosmos meýdany 4287 * 1500 * 2495MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C12 MND-C012
Ady Custöriteleşdirilen skat rack
N.Weight 158 kg
Kosmos meýdany 1752 * 1405 * 2495MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C13 MND-C013
Ady Mugt okuw rack
N.Weight  
Kosmos meýdany 5500 * 2481 * 2853MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C16 MND-C16
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 822 kg
Kosmos meýdany 9950 * 3700 * 3100MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C17 MND-C17
Ady Çarçuwaly merdiwan
N.Weight 330kg
Kosmos meýdany 4490 * 1525 * 2400MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C18 MND-C18
Ady Parallel merdiwan
N.Weight 177kg
Kosmos meýdany 4460 * 680 * 2400MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C19 MND-C19
Ady Diwar rack
N.Weight 163 kg
Kosmos meýdany 4085 * 1603 * 3006MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film

  • Öňki:
  • Indiki: