MND-CC11 Iň oňat gezelenje başlaýan Bedeniň agramy, bedenterbiýe we güýçlilik üçin oturgyçly welosiped

Aýratynlyk tablisasy:

Maşynyň ululygy: 183 * 68 * 90 sm Gaplamagyň ululygy: 172 * 68 * 93cm / 1.09cbm Dişli: 32 derejäni sazlamak Dispaly: Tizlik / Wagt / Disk.

Spesifikasiýa Giriş:

CC11

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

图层 25

Düzülip bilinýän oturgyç

图层 26

Qualityokary hilli PVX material

图层 27

LED displeý

图层 28

Lýuks we amatly oturgyç dizaýny

Önüm aýratynlyklary

Ösüşinden bäri maşk tigirleri has meşhur bolup, sport zallary üçin zerur fitnes enjamyna öwrüldi.Şeýle hem, öý fitnesi üçin iň köp ulanylýan fitnes enjamlarydyr.Köp adam maşk etmek üçin welosipedleri ulanýarlar.Heartürek keselini ýeňip geçmek üçin iň oňat guraldyr.1. Adaty welosiped sürmek welosipedçiniň ýürek işini giňeldip, gan aýlanyşyny çaltlaşdyryp, beýnine ýeterlik kislorod üpjünçiligini üpjün edip we beýnini has işjeň ýagdaýda saklap biler.Tigir sürmek ýokary gan basyşynyň, semizligiň we arteriosklerozyň hem öňüni alyp biler.we süňkleri güýçli, käwagt neşe serişdelerinden has täsirli edýär.
MND täjirçilik maşk welosiped seriýasy dik maşk tigirlerine bölünýär, olar maşk wagtynda güýji (güýji) sazlap we fitnes täsirine eýe bolup bilerler, şonuň üçin adamlar oňa maşk tigirleri diýýärler.Türgenleşik welosipedi, açyk sport görnüşlerini simulasiýa edýän adaty aerobiki fitnes enjamlary (anaerob fitnes enjamlaryndan tapawutlylykda), kardio okuw enjamlary diýlip hem atlandyrylýar.Bedeniň beden taýdan sagdynlygyny ýokarlandyryp biler.Elbetde, ýag iýýänlerem bar, uzak wagtlap ýag sarp etmek semremegiň täsirini ýetirer.Maşk welosipediniň garşylygy sazlamak usuly nukdaýnazaryndan bazardaky häzirki maşk tigirleri meşhur magnit bilen dolandyrylýan maşk tigirlerini öz içine alýar (polkanyň gurluşyna görä içki magnit dolandyryşyna we daşarky magnit dolandyryşyna bölünýär).Akylly we ekologiýa taýdan arassa öz-özüni öndürýän maşk tigir.

Adatça täjirçilik bilen meşgullanýan welosiped bilen tigir sürmek ýüregiňiziň işini uzadýar.Otherwiseogsam, gan damarlary has ýuka we inçe bolar, ýürek barha peseler we garrylyk döwründe onuň kynçylyklaryny başdan geçirersiňiz, şonda gezelençiň näderejede ajaýypdygyna göz ýetirersiňiz.Tigir sürmek köp kislorod talap edýän maşkdyr we tigir sürmek, ýokary gan basyşynyň öňüni alyp biler, käwagt dermanlardan has täsirli.Şeýle hem semizligiň, arteriosklerozyň öňüni alýar we süňkleri güýçlendirýär.Tigir sürmek, saglygyňyza zyýan ýetirmezden neşe serişdelerini ulanmakdan halas edip biler.

MND FITNESS marka medeniýeti sagdyn, işjeň we paýlaşýan durmuş ýörelgesini goldaýar we "howpsuz we sagdyn" täjirçilik fitnes enjamlaryny ösdürmegi maksat edinýär.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-X800 MND-X800
Ady Serfing enjamy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2097 * 1135 * 1447MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X300A MND-X300A
Ady Ark tälimçisi
N.Weight 150KG
Kosmos meýdany 1900 * 980 * 1650MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X600B MND-X600B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500B MND-X500B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X700 MND-X700
Ady 2 IN 1 Çekiş pyýada zolagy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2070 * 950 * 1720MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X600A MND-X600A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500A MND-X500A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X500D MND-X500D
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500A MND-Y500A
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500B MND-Y500B
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: