MND-PL10 Iň köp satylýan önümler aýak maşyn enjamlary sport zaly fitnes maşyn aýagynyň uzalmagy

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL10

Aýagyň uzalmagy

109

1550 * 1530 * 1210

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL02-2

Ergonomiki PU deri örtüldi
amatly, çydamlydyr
we anti-skid.

MND-PL01-3

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL01-5

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

Düşündiriş
Tabakdan ýüklenen aýak uzatma / egri, sebäpler bilen iň meşhur plastinka ýüklenen aýak maşynlarymyzyň biridir.Bir kiçi aýak yzynda iki aýak ýakýan maşk hödürleýär.Pol meýdançalaryny giňeltmeli öý sport zallary ýa-da bedenterbiýe merkezleri üçin ajaýyp eser.Plastinka ýüklenen aýak uzatmasy / egriniň arka tarapy, aýagyň uzalmagy üçin dikligine sazlanýar.Açylýan çeňňegiň çykmagy bilen, arka aýlanmak burçlaryna göwnejaý düşýär, bu bolsa aýaklaryň burulmagy üçin bedeniň dogry deňleşmegine kömek edýär.Strategiki taýdan ýerleşdirilen tutawaçlar, iki maşk wagtynda sizi gulplap saklaýar.

GURBAN GÖRNÜŞ
Hrom bilen örtülen Olimpiýa ululygyndaky gabyk, “Plate-Loading Leg Extension / Curl” -y näçe agyrlyk bilen ýüklemäge mümkinçilik berýär.Doly kebşirlenenligi sebäpli, repleri çekeniňizde enjamda çeýeligi duýmarsyňyz we tehniki hyzmat iň az.Bolt-aşak goýmalar hemme zady berk saklaýar.Çarçuwadaky polimer goragçylar toplumlaryň arasyndaky düşen tabaklardan goraýar.“Plate-Loading Leg Extension / Curl” -da birneme ösen geometriýa bar we netijeler iki aýagyň uzalmagynda we aýak buruşlarynda adatdan daşary duýgydyr.
Bu gaty enjam, çeýeligi çäklendirmezden doly kwadrisepleriň gysylmagyny üpjün etmek üçin döredildi, ýagny türgenleşikden has köp peýdalanarsyňyz.

Mundan başga-da, iki aýagyňyzy hem özbaşdak ulanyp bilseňiz, türgenleşikleriňizi aýratyn zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryp bilersiňiz.

Bu bir sebäbe görä iň köp satylan aýak uzatma
Täze täzelenme
Galyň turbalar
Durnuk we howpsuz
Güýçli we ýük göteriji
Hünär hili, tehniki hyzmat mugt

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL01 MND-PL01
Ady Gursak basmak
N.Weight 135 kg
Kosmos meýdany 1925 * 1040 * 1745MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL02 MND-PL02
Ady Gaplaň
N.Weight 132kg
Kosmos meýdany 1940 * 1040 * 1805MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL03 MND-PL03
Ady Egnine basyň
N.Weight 122kg
Kosmos meýdany 1530 * 1475 * 1500MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL05 MND-PL05
Ady Biceps Curl
N.Weight 95kg
Kosmos meýdany 1475 * 925 * 1265MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL04 MND-PL04
Ady Oturylyşyk
N.Weight 110 kg
Kosmos meýdany 1975 * 1015 * 1005MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL06 MND-PL06
Ady Pulldown
N.Weight 128 kg
Kosmos meýdany 1825 * 1450 * 2090MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL07 MND-PL07
Ady Pes hatar
N.Weight 133 kg
Kosmos meýdany 1675 * 1310 * 1695MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL09 MND-PL09
Ady Aýak egri
N.Weight 120 kg
Kosmos meýdany 1540 * 1275 * 1370MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL08 MND-PL08
Ady Gämi duralgasy
N.Weight 123 kg
Kosmos meýdany 1455 * 1385 * 1270MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL11 MND-PL11
Ady Oturan / durýan gysgyç
N.Weight 106 kg
Kosmos meýdany 1630 * 1154 * 1158MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: